چشم انداز آینده فروشگاه عارضی

Mojtaba . 15 خرداد 1395

1- چشم انداز : (آنچه می خواهیم در آینده باشیم)

(اگر توانستید کاری را تصور کنید، حتی قادر خواهید بود آن را انجام دهید.)

چشم انداز می تواند متاثر از تجربیات و مطالعات و نیاز جامعه تقاضاهای محیطی باشد و این تصویر آینه فروشگاه بعد از تحقق ماموریت در افق برنامه می باشد و برای تحقق این باور باید ماموریت را طوری تعیین کرد که آن چشم انداز محقق گردد.